Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuis nabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.
 
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs:
Regio Westelijke Mijnstreek:  Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland:   ijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
Regio Heerlen eo:  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal
 
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl
 
Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
 
In het SOP onze school is goed te zien dat de basiskwaliteit op orde is.
De school gebruikt een dekkend geheel van genormeerde instrumenten en procedures om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen.
Hierdoor signaleert school vroegtijdig welke zorg de leerlingen nodig hebben. Op basis van de analyse wordt gekeken welke specifieke ondersteuning de leerling nodig heeft en halen deze intern bij onze LB leerkrachten specialisten of vragen hulp bij onze ketenpartners zoals de expertisepool van Innovo, de GGD of het zorgteam.
Specifieke voorzieningen kunnen we treffen bij hoogbegaafdheid door het inrichten en uitvoeren van het leerplein en het deelnemen aan de Masterclass i.s.m. Stella Maris. (VO).

We organiseren ons onderwijs ánders: we werken in meerdere ruimtes met een passend aanbod voor de kinderen dat aansluit op hun onderwijsbehoeften. We hebben meerdere handen in de groepen ter beschikking die ondersteuning bieden aan kinderen en leerkrachten.   
Om ons nog verder te bekwamen hebben we ontwikkeldoelen opgesteld:
  • De school heeft een specifiek aanbod om de sociale competenties te ontwikkelen
  • Leerkrachten betrekken de leerlingen bij het vaststellen van de doelen op een vakgebied  
  • De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school
Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Hier staat de concrete uitwerking van onze aanpak op de ontwikkeldoelen.
Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen.